#حسین_جانم


یڪ یاحسین گفتم و دیدم غمے نماند


تسڪین دردهاےِ دلِ مُضطَرَم حسین