توصیف قشنگیست در این عالم هستی


تو عرش برینی و من از فرش زمینم


آواره نه! در حسرت دیدار تو بی شک


ویرانه ی ویرانه ی ویرانه ترینم…