اربابم❤️


قلب ویران شده ام را به نگاهی بنواز 


تا دگر هیچ کجا ، هیچ کجایش نبرم...