جانم بگیر ولی گریه را مگیر

دل را بگیر ولی ناله را مگیر

عشقم حسین، به عالم نمی دهم

هستم بگیر ولی روضه را مگیر

شاعر:محمدمهدی عبدالهی