❣حسین جان..


⚡️درهم بخر.. نگاه نکن که چه میخری..


⚡️رسوا شوم میان خلق اگر سوا کنی..😔💔