🍃پشـت دیـوار بلنـد زنـدگی

مانده ایم چشم انتظار یـک خبر


یـک اَنَّا المَهدی بگو یا ابن الحسن

تـا فـرو ریــزد حصـار غـصه هـا🍃


❤️اللهم عجـل لولیـک الفـرج