آقا بیا ڪہ فصل غریبی ست نازنینآقا بیا زغصہ تو را آہ می ڪشم ...جای گلایہ نیست ڪہ دوری گزیدہ ایهرچہ ڪشیدم از دل گمراہ می ڪشم