زینب طلــوع بود ولـے ابتـدا نداشٺ 

زینب غــروب بود ولـے انتـها نداشٺ 


زینب #رسول بود ولے #مصطفے نشد 

#شهر_نزول بود اگر چہ #حرا نداشٺ 


زینب هر آنچہ گفٺ تماما حسین بود 

اصلا بہ غیر نام #حسین اعتنا نداشٺ


#یا_سیدتے_زینب_س❤️