#حسن_جانم..❤️


تکه نانی گر"حسن"ریزد دراین کشکول من


شهریاران جهان را شهریاری می کنم...