حسین جان 


❀مرا بپذیر که غیر از تو کسی را ندارم!

سلام بر ارباب بی کفن...‎


_______________________