#حدیث_مهدوی


امام مهدی(عج):


هیچ بنده ای نیست که مارادوست بدارد ودرشناخت مااخلاص نشان دهد،آنگاه از مسأله ای سؤال کند،مگرآنکه جواب را به قلب اوالهام میکنیم!