🌷‍

شیخ حسنعلی #نخودکی (ره) :


❤️✨حضرت محمد صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: هرکس که خواهد خانه اش به نعمت آبادان باشد، به ذکر شش گانه زیر بپردازد:


❶ اول آنکه در آغاز هرکار بگوید:

〖بسم الله الرحمن الرحیم.〗


❷ دوم آنکه چون نعمتی از راه حلال نصیبش شد، بگوید:

〖 الحمدالله رب العالمین.〗


❸ سوم آنکه چون خطا و لغزشی کند بگوید:

〖استغفرالله ربی و اتوب الیه.〗


❹ چهارم آنکه چون غم و اندوه براو هجوم آورد بگوید :

〖لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم.〗


❺ پنجم آنکه چون تدبیرکار کند،گوید:

〖ماشاءالله.〗


❻ ششم آنکه چون از ستمگری هراسی کند بگوید:

〖حسبناالله و نعم الوکیل〗