#اربابم


دارد محرم تو ز ره میرسد #حسین 

بایک نگاه ،اسم مرا هم زهیر کن


من حر روسیاه توأم، یابن فاطمه

دستم بگیر و عاقبتم را بخیر کن