هزاران جمعه بگذشت و حکایت همچنان باقیست 

زهجران گل نرگس،شکایت همچنان باقیست


چه گویم ازحکایتها، زِهجران و شکایتها

که اشک و آه و دردِ بینهایت همچنان باقیست