#مهـدےجان 

✍️ مےنویسم زتوڪہ داروندارم شدہ اے 

✨ بےقرارت شدم وصبروقرارم شدہ اے  

💔من ڪہ بےتاب توأم اےهمہ تاب وتبم 

✨ توهمہ دلخوشے لیل و نہارم شده اے 


❣️اللهم عجل لولیڪ الفرج❣️