#یا_صاحب_الزمان_عج


اصلا قرار بود که «جمعه» ببینمت


بازم «گناه» من زده زیر قرارهـا

😔😭

#شرمنده_ام_که_مدام_شرمنده_ام

#اللهم_عجل_لولیڪ_الفرج