تمام قافیه هایم فدای آمدنت


بیا ردیف کن این جمعه های درهم را