#مهدے_جان_مولاےمن🍃🌸🍃


صبح هر جمعہ ز ایام تورا مےطلبد

مژده از آمدنٺ دِه،ڪہ دلم آب شده


ذڪر نامٺ بہ من آموخٺ ڪہ عاشق بشوم

از گل روےتو گلهاےجهان ناب شده


#السلام_علیڪ_یابقیةالله