#حـسـیـن_جانم 🌷


💚لُطفے بِنِما ڪه خاڪِ پایَٺ گردَم

دامن بِتڪان ڪه تا گدایٺ گردَم


💚دلتنگـــ زیــارٺ تـوأم #اربـابـم

من را بہ حَرم ببر #فدایٺـــ گردَم


#شب_زیارتے_حضرٺ_عشق❤️