#یا_حسن_علیه_السلام


ذکر "حسین" از همه دل می برد؛ولی


عالم فدای ذکر "حسن جانِ"فاطمه