#اربابـم_حـسیـن_ع😍


دست می‌ گیرد و دل می برد و می بخشد


این حُسین کیست که این گونه عطایی دارد...