یا ابوالفضل العباس علیه السلام


کیمیایی که کند خاک سیه را زر سرخ


گرد و خاکی ست که زیر قدم عباس است