چه کرده ایم که آن آشنا نمی آید
پیامی از سر کویش به ما نمی آید

چه کرده ایم، گره خورده کارمان اینقدر
چه کرده ایم که مشکل گشا نمی آید

چه کرده ایم که خورشید را نمی بینیم
چه کرده ایم که آن رهنما نمی آید

چه کرده ایم که اینگونه مبتلا شده ایم
چه کرده ایم که دیگر دوا نمی آید

چه قدر ندبه این الحسین را خواندیم
چه کرده ایم جواب دعا نمی آید

چه کرده ایم که بر ما بهشت گشته حرام
نسیمی از طرف کربلا نمی آید

به دست بسته حیدر قسم، نمی دانم
جواب ناله زهرا چرا نمی آید؟

شاعر : وحید محمدی