یوسف فروختن به زر ناب هم خطاست


نفرین اگر تو را به تمام جهان دهم


#فاضل_نظری