ذکر تـو شـور و نوایی دیگر است


مرقدت صحن و سرایی دیگر است


هـر حیـاطش مثـل «بین الحـرمین»


«مشهد» تو «کربلایی» دیگر است