غروب جمعه دلم

بوے یار مےگیرد


افق افق دل من را

 غبار مے گیرد


نه با زیارت یاسین

دلم شــود آرام 


نہ با دعاے سماتم 

قرار مے گیرد...


این جمعہ هم گذشت

اللهم عجل لولیک الفرج