#عشق_الهی_من 


من و یک لحظه جدایی ز تو ، آنگاه حیات ؟!.


     چه #محــال خنـده داری ..


#دلتنگــتم_ارباب ..😔