#امام_الرئوف


گیرم که هیچ کس گره ام وا نمی کند

من می روم امام رضا خوب می شوم


بیمار،هر که شد به شفاخانه می رود

یک کربلا روم به خدا خوب می شوم


#نائب_الزیاره_همه_عزیزان