«عید»مادیدن رخسار مه توست بیا

عالمی چشـم بـه راه سپه توست بیا


ای که یک گوشه نگاهت غم عالم ببرد

ایــن دلــم منتــظرِ«یک نگه»توست بیا


گذشت ماه روزه ودرانتظارم ای خدا

که دل نمازعیدرابه مهدی اقتداکند🌺