رمضان گذشت و باز هم ز من خوبی ندیده ای...


ای کریم ترین کریمان شاه عالم مرا ببخش...


#کمیل_80