تا به کی صبر و صبوری


تا چه وقتی انتظار...


 من دلی آشفته دارم،


نام من ایّوب نیست...😔