محسن حاجی حسنی کارگر، قاری بین‌المللی کشورمان و نفر اول پنجاه و هفتمین مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی از مفقودان حادثه منا به شهادت رسید.