رابطه ای شگفت انگیز بین عدد یازده و پنج تن آل عبا


پنج تن آل عبا وعدد 11


در اینجا رابطه ای شگفت انگیز بین آل عبا وعدد یازده که بدست آمده ذکر می کنم

اگر مجموع جمع ابجدی حروف پنج تن آل عبا علیهم سلام را محاسبه کنیم عدد

جالبی بدست می آید وآن 583 است

محمد=92

علی= 110

فاطمه= 135

حسن= 118

حسین= 128

پس مجموع ابجدی اسامی بالا =583

این عدد عجیب سه خاصیت شگفت انگیز دارد یکی اینکه برابر ابجد کلمه ی

احد عشر = 583است که همان عدد 11 است


ودیگری اینکه خود عدد 583 باز بر یازده قابل تقسیم است که از تقسیم آن به

یازده عدد 53 بدست می آیدخوب!

فکر می کنید که این عدد53 که از تقسیم عدد583 (که ابجد احد عشراست ) به 11

بوجود آمده نشانه ی چیست ؟

ابجد احد عشرتقسیم بر یازده = 53

بله این عدد 53 همان ابجد کلمه ی مبارک احمد است

به عبارت دیگر اگر مجموع ابجدی 5 تن آل عبا یعنی

(محمد +علی+فاطمه+حسن+حسین =583) را

که همان احد عشر است به یازده تقسیم کنیم باز اسم حضرت محمد

( احمد =53)بدست می آید


هر گاه اینجانب به این موضوع جالب نگاه می کنم شگفت زده می شوم ونتیجه ای جز این به ذهنم نمی آید که

اهل بیت احمد (ص) = پنج تن آل عبا


برگرفته ازوبلاگ http://www.hassan66.blogfa.com