از ماموریت که برگشت ، خوشحال بود. پرسید:

راستی فرمانده ! گمراه کردن اینها

چه فایده ای دارد ؟ "
 ابلیس جواب داد :

امام اینها که بیاید ، روزگار ما سیاه خواهد شد ؛

اینها که گناه می کنند ، امام شان دیرتر می آید ...