به یاد سیدجواد ذاکر 

کسی که صداش همدم تنهایی هامه 

روحش شاد و یادش گرامی

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق