یکی از زیباترین مناجات هایی که تا حالا شنیدم 


هرکی هرجا که گرفتاره هرکی با فاطمه کارداره، چه تلخ می شوداین روضه هابدون شما که تلخ تر بدون شما منم غریبه وشب تیره ومسیرم دورکجا روم چه کنم بی شما بدون شما تمام لطف مناجات ما حضور شماست چگونه بال زنم تاخدا بدون شما یابن الحسن کجاست خیمه ی سبزت؟؟ که راه گم کرده ام مرا بخوان نروم هیچ جا بدون شما ، آقا حاشیه نمیرم حرف دلمو میزنم اومدم باهات آشتی کنم اومدم بابت همه ی بدی هایی که کردم بگم غلط کردم اومدم بهت بگم من بدون شما هیچی نیستم تازه فهمیدم خیلی جاها هواموداشتی آقامنم مثل اونایی که بدی کردن وبخشیدی ببخش آقا کجاست خیمه ی سبزت که راه گم کرده ام مرا بخوان نروم هیچ جا بدون شما قسم به شال عزایت که بسته ای به کمر چه سرد میشود این روضه ها بدون شما ای مرد آسمان ای حیدری نشان الغوث والامان یا صاحب الزمان ، یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان همیشه میگفتم سراتون بالا بگیرید دستاتون بیاریدبالا بگیریدآقارو صدابزنید امشب یه جور دیگه میگم همه سرامون وبندازیم پایین ازخجالت یه دستمون وروسرمون نگه داریم دست دیگه مون بیاریم جلو مثل گداها مثل هیچی ندارا یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان روت نمیشه صداش بزنی نه؟؟؟ آقاآقا جانم آنقدر خوبی مرا گفتی به مردم آنقدر که حتی خودم هم باورم شد آه ای کرامت پیشه دیدی که آخر این مهربانی های تو دردسرم شد دیوونم کردی آقا برا چی اینقدر آدم حسابم نمیکنی نمیدونم بابا منکه براتوکاری نکردم قربونت برم جز اینکه آواره ی بیابونات کنم کاری نکردم جز اینکه تواین تاریکی دربه دربیابونا کنم کاری نکردم آقای من آقای مهربون من خدا سایت رو، روسرم کم نکنه ، خدامنو از این پرچم ها جدانکنه....