مهدی جانم تبریک


نهم ربیع الاولسالروز آغاز ولایت و امامت و زعامتآخرین سحاب رحمت و یگانه ذریه


 ذخیره دودمان آل طاها،


حضرت مهـدی مـوعـودبر منتظران و چشم انتظــاران ظهــورش تبریک وتهنیت باد