رو می کنیم سوی شما جور دیگری

شاید نظر کنی تو به ما جور دیگری

شب های جمعه روضه ما را شما بخوان

ما را ببر به کرببلا جور دیگری

ما گریه می کنیم به لطف نگاه تو

در داغ سیدالشهدا، جور دیگری

توفیق گریه کردن ما را زیاد کن

می خواهم از تو حال بکا جور دیگری

بوی شهید می دهد این روضه های ما

خو کرده ایم با شهدا جور دیگری

مثل همیشه میدهمت با وفا قسم

اما به دست های جدا، جور دیگری