عمریست که من برای تو سر بارم

هر جمعه دل تو را که می آزارم،

پنهان ز شما نیست حقیقت من به

این شیوه ی انتظار خود شک دارم

 

چون مرد نبوده ایم آقا پایت

هر جمعه نهاده ایم ما تنهایت

شرمنده ام از نبودنت، می دانم

تقصیر من است این نبودن هایت

 

تا بنده ی عشق و مال دنیا هستیم

دور از نفس امام تنها هستیم

افتاده گره به کارمان از بس که

غافل ز دل یوسف زهرا هستیم

وحید محمدی