چقدر حضرت دل، غصه جای ما خوردی

چقدر طعن و کنایه برای ما خوردی

نشسته ایم و فقط گریه می کنیم آقا

چقدر خون دل از گریه های ما خوردی

تو هر چه زخم که خورده دلت نه از اغیار

از این خراب-دلِ بی وفای ما خوردی

تو در مسیر ظهورت به هر طرف رفتی

به سدّ محکمی از ادّعای ما خوردی

گناه سهم من و گریه قسمت چشمت

چقدر حضرت دل غصه جای ما خوردی

وحید محمدی