دارد دلم هوای تو یا مرتضی علی


دنیای من فدای تو یا مرتضی علی


اسلام من تو هستی و این است باورم


دین نیست جز ولای تو یا مرتضی علی


از هر چه خیر هست در عالم نوشته اند


اول فقط برای تو یا مرتضی علی


پیغمبران حق همه رفتند صف به صف


دنبال رد پای تو یا مرتضی علی


جنت برای شیعه تو یک بهانه است


بیند مگر صفای تو یا مرتضی علی


لاسیف لا فتی فقط اندازه تو بود


مداح تو خدای تو یا مرتضی علی


خیبر نشان کوچکی از قدرت تو بود


تاریخ مبتلای تو یا مرتضی علی


پیچید قلعه دور سر مرهب یهود


از سمت ضربه های تو یا مرتضی علی


مهلت نداد برق دم ذولفقار تو


بر خصم بی حیای تو یا مرتضی علی


حسن کردی