بکُش مرا بشود حجم دردسر کم تر
و بر دلت شود از رد خون اثر کمتر

مفید بودن من بسته بر نبود من است
که باغ سبزتر است هرچه شد تبر کمتر

بکش مرا و بدان با رضایتم بوده
که حال زار مرا میکنی نظر کمتر

درست کن من بیچاره را اگر هم نه
بکش که هر دو شود وقتمان هدر کمتر

چه غصه ای بخوری از نبودنم وقتی
شود موانع راه تو یک نفر کمتر

ز اهل کوفه به هفتاد یار قانع باش
که لااقل همه مَردند ، عده گر کمتر .

حمیدرضا محسنات