سلام مولاجان

بدجورخراب کردم خودت درست کن آقا

به خدا امیدمن فقط به دستهای شماست

مهدی جانم توکه خیلی کریمی قربونت برم

موی سیهم سپید کردی بکرم

باموی سپید روسیاهم نکنی

هرچند خواروپستم وفراترازروسیاه

اما دلبرجانان من ازدرگه همچوتوکریمی هرگز نومید کسی نرفت ومن هم نروم ...