مهدی جان دربین شهرشهره شدم به عشق تو شرمنده ام که باعث بدنامیت شده ام

اربابم این شرمندگی که میگم الله اعلم منو ببخش بحق  عصمت مادرت زهرا