آیا میدانید : قرآن دارای 114 سوره است .

آیا میدانید : قرآن دارای 30 جزء است .

آیا میدانید : قرآن دارای 120 حزب است .

آیا میدانید : قرآن دارای 6,236 آیه (نشانه) است .

آیا میدانید : قرآن دارای 77,701 کلمه است .

آیا میدانید : قرآن دارای 323,671 حرف است .

آیا میدانید : قرآن دارای 93,243 فتحه است .

آیا میدانید : قرآن دارای 39,586 کسره است .

آیا میدانید : قرآن دارای 4,808 ضمه است .

آیا میدانید : قرآن دارای 19,253 تشدید است .

آیا میدانید : قرآن دارای 3,272 همزه است .

آیا میدانید : قرآن دارای 1,771 مَد است .

آیا میدانید : قرآن دارای 1,015,030 نقطه است .

آیا میدانید : قرآن دارای 5,098 وقف است .

آیا میدانید : قرآن در 23 سال بر پیامبر نازل شد .


آیا میدانید : تعداد 1015030 نقطه در قرآن بکار رفته است .

آیا میدانید : تعداد 5098 محل وقف در قرآن وجود دارد .

آیا میدانید : تعداد 39586 عدد کسره در قرآن بکار برده شده است .

آیا میدانید : تعداد 19253 عدد تشدید در قرآن بکار برده شده است .

آیا میدانید : بهترین نوشیدنی که در قرآن ذکر شده ( شیر ) می باشد .

آیا میدانید : بهترین خوردنی که در قرآن ذکر شده ( عسل ) می باشد .

آیا میدانید : بزرگترین عدد در سوره صافات آیه 147 آمده که صد هزار می باشد .

آیا میدانید : کمترین حرفی می در قرآن بکار رفته حرف ( ظاء) می باشد .

آیا میدانید : بزرگترین سوره قرآن دارای 25500 حرف می باشد .

آیا میدانید : تعداد کلمات سوره تکویر برابر با تعداد سوره های قرآن است .

آیا میدانید : سوره اخلاص به نسب نامه خداوند معروف است .

آیا میدانید : سوره حمد دوبار بر پیامبر نازل شده یکبار در مکه و یکبار در مدینه .

آیا میدانید : سوره عادیات منسوب به حضرت علی (ع) است .

آیا میدانید : در سوره نساء به قوانین ازدواج اشاره شده است .

آیا میدانید : آیه ای که سر بریده امام حسین (ع) در شام تلاوت نمود آیه 9 سوره کهف می باشد .

آیا میدانید : در آیه 6 سوره مائده مراحل وضو بیان شده است .

آیا میدانید : حضرت سلیمان نخستین شخصی بود که بسم الله الرحمن الرحیم نوشت .

آیا میدانید : حضرت موسی (ع) داماد حضرت شعیب (ع) بود .

آیا میدانید : حضرت ادریس (ع) اولین شخصی بود که لباس دوخت و خط نوشت .

آیا میدانید : پرنده ای که در دربار حضرت سلیمان (ع) خدمت می کرد ( هد هد ) نام داشت .

آیا میدانید : به حیوانی که از طرف خدا وحی شد زنبور بود (آیه 68 یوره نحل) .

آیا میدانید :صحیفه سجادیه به خواهر قرآن معروف است .

آیا میدانید : رودکی ، ناصرخسرو و حافظ شاعرانی بودند که در نوجوانی حافظ کل قرآن بودند .

آیا میدانید : سلمان فارسی اولین شخصی بود که سوره حمد را به زبان فارسی ترجمه کرد .

آیا میدانید : استاد محمود خلیل الحصری اولین کسی بود که قرآن را به روش ترتیل خواند .